Meeting Information
Date October 18(Wed) - 19(Thurs), 2017
Venue Station Conference Tokyo
(see Access / Venue)
Congress
President
Prof. Ryo KONNO, M.D., Ph.D.
Department of Obstetrics & Gynecology
Jichi Medical University Saitama Medical Center
AOGIN 2017
Tokyo Meeting
Faculty
Canfell, Karen (Australia)
Chang, Karen (Hong Kong)
Cheung, Annie N. Y. (Hong Kong)
Chu, Tang-Yuan (Taiwan)
Domingo, Efren J. (Phillippines)
Garland, Suzanne (Australia)
Kim, Jae-Weon (Korea)
Kim, Young-Tak (Korea)
Nessa, Ashrafun (Bangladesh)
Ngan, Yuen Sheung Hextan (Hong Kong)
Ocviyanti, Dwiana (Indonesia)
Park, Jong Sup (Korea)
Supakarapongkul, Wisit (Thailand)
Tan, Jeffrey H. J. (Australia)
Zhao, Fang-Hui (China)
AOGIN 2017
Tokyo Meeting
Organizing
Committee
Andou, Masaaki
Mikami, Yoshiki
Arakawa, Ichiro
Minamiguchi, Sachiko
Fujii, Masato
Misawa, Kiyoshi
Fujimura, Masaki
Miyagi, Etsuko
Fujiwara, Hiroyuki
Mizumachi, Takatsugu
Hama, Takanori
Nagasaka, Kazunori
Hanley, Sharon J.B.
Nagase, Satoru
Hirai, Yasuo
Okamoto, Aikou
Hongo, Atsushi
Ota, Ichiro
Ito, Kiyoshi
Rikiyama, Toshiki
Iwanari, Osamu
Saito, Tsuyoshi
Jobo, Toshiko
Sakamoto, Masaru
Kaku, Tsunehisa
Sasaki, Hiroshi
Kanazawa, Takeharu
Sawada, Morio
Katabuchi, Hidetaka
Sugiyama, Toru
Kato, Hisamori
Sugiyama, Yuko
Kato, Hisayuki
Suzuki, Mikio
Kato, Kiyoko
Suzuki, Mitsuaki
Kato, Yasuhito
Tanaka, Akira
Kigawa, Junzo
Tanaka, Yoichi
Kitamura, Kunio
Tanuma, Junichi
Kiyokawa, Takako
Tase, Toru
Kobayashi, Hiroaki
Terada, Yukihiro
Kobayashi, Hiroshi
Terai, Yoshito
Kobayashi, Tadao
Toshiyasu, Takashi
Kodama, Shoji
Udagawa, Yasuhiro
Kondo, Kazunari
Ueda, Masatsugu
Konno, Ryo
Ushijima, Kimio
Kubushiro, Kaneyuki
Yane, Katsunari
Kurokawa, Tetsuji
Yasuda, Masanori
Kuwata, Tomoyuki
Yokoyama, Yoshihito
Masuda, Muneyuki
AOGIN
Executive
Committee
http://www.aogin.com/executive-committee.html

Official Supporters

 • Cancer Net Japan, NPO
 • Cancer Patients Support Organization
 • Japan Association of Obstetrics & Gynecology
 • Japan Cancer Society
 • Japan Family Planning Association, Inc.
 • Japan Society of Clinical Oncology
 • Japan Society of Endometriosis
 • Japan Society of Gynecologic Oncology
 • Japan Society of Obstetrics and Gynecology
 • Japanese Society of Gynecological Cancer Screening
 • NPO for Cervical Cancer Prevention
 • NPO Orange Tea
 • Ribbon Movement
 • The Japanese Expert Board for the Eradication of Cervical Cancer (JEBECC)
 • The Japanese Society Clinical Cytology
 • The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, inc.

(Alphabetical order)

Organizing Secretariat

MA Convention Consulting Inc.
Kojimachi Parkside Building 402, 4-7 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083, JAPAN
Tel: +81-(0)3-5275-1191 / Fax: +81-(0)3-5275-1192
Email: